Parcel·la residencial amb vistes al mar i golf. Tipologia: xalets independents, apartaments, adossats. Edificabilitat màxima: 3.010,00 m2/sostre. Plot en venda in Benalmádena Costa, 2.500.000 €

Ref. 9934

Descripció

Vistes al mar i golf Parcel·les destinades a Construir habitatges de somni. Superfície del terreny: 4.420 m2 / volum edificable 3.010m2 / 31 unitats màx.
• Tipologia: viles independents, apartaments, adossats
• Usos permesos: V-1 (Exempt)
V-2 (Cases adossades)
V-6 (muralla contigua)
V-7 (poble mediterrani)
• Parcel·la mínima: La fixada per a cada parcel·la:
Article 125. Parcel·la edificable.
1. En funció de les característiques de la zona, s'aplica un dels dos criteris següents:
Parcel·la mínima indicada en l'Ordenança particular.
Les condicions de parcel·la edificable, que excepte les especificacions de les ordenances particulars, seran les següents:
a). Longitud mínima de façana: 5,50 m
b). Profunditat mínima de parcel·la: 7,00 m
c). Diàmetre mínim del cercle inscribible: 4,00 m
d). Superfície mínima: 40,00 m2.
2. En tots els casos, es podran edificar parcel·les que no complisquen les condicions anteriors quan es construïsquen les adjacents.
• Alçada màxima: 13,00 metres.
• Nombre màxim de plantes: PB+3.
En aquells edificis en els quals es permeti una alçada de 4 plantes, per minimitzar el seu impacte visual, l'alineació de la façana frontal de l'esmentada 4a planta es fixarà des de l'alineació de la planta baixa un mínim de 2,00 metres en un tram no inferior a la meitat de la longitud de la mateixa.
• Separació al públic Tanca: mínim 3 metres
• Separació a tanca privada: h/ 2> = 3,00 metres
• Separació de l'edifici: h+h'/4
• L'ocupació màxima permesa és del 40%: En aquelles parcel·les en què aquest Estudi de Detall permeti una quarta planta, no podrà ocupar més d'una setena part del sostre edificable màxim de la parcel·la.
• Alineacions: No és obligatori.
• Composició Estètica: Disseny arquitectònic inspirat en nuclis populars de creixement espontani.
• D'acord amb l'article 65 Protecció del Medi Ambient.
Es modifica l'article 65. Protecció del medi ambient:
L'adaptació bàsica de les construccions a l'entorn serà exigible en els termes de la legislació vigent, complementada amb les normes següents:
a.- Tractament de façanes
a.1.- En la composició de la façana, l'horitzontalitat o verticalitat destacarà segons l'una o l'altra predominant en el conjunt on es pretén actuar. Així mateix, si n'hi ha, es mantindran aquells elements que serveixin per articular i/o realçar la façana, com ràfecs, impostes, vols, sòcols, tanques, etc.
a.2.- S'evitaran façanes cegues sempre que sigui possible.
a.3.- Cap instal·lació de refrigeració, climatització, evacuació de fums ha de ser visible des de l'exterior, i ha d'estar oculta per elements que no perjudiquin l'estètica de la façana.
a.4.- Cap instal·lació de telecomunicacions, com ara antenes parabòliques, antenes terrestres, etc. ha de ser visible des de l'exterior, i s'ha d'instal·lar en cobertes o en patis interiors d'edificis.

b.- Materials
b.1.- L'elecció dels materials per a l'execució de façanes s'ajustarà als tipus dominants en el conjunt.
b.2.- Així mateix, el color ha de seguir les pautes dominants, excepte en aquells casos en què davant la possibilitat d'escollir entre diversos pot haver-hi un que produeixi distorsions estètiques amb l'entorn natural o construït.

c.- Cobertes
La coberta dels habitatges es realitzarà per coberta inclinada de teules o per coberta plana amb acabat andalús o similar.

Queda prohibit l'ús d'uralitas o un altre tipus de làmines com a mitjà per cobrir qualsevol part dels edificis o un altre tipus d'annexos i instal·lacions.

d.- Plantes baixes porticades
Es podran autoritzar porxos coberts en noves edificacions sempre que no perjudiquin els valors ambientals del lloc.

e.- Pel que fa a l'àrea de La Vila Mediterrània, es justificarà el següent:

Els blocs o cossos d'edificació han d'estar orientats en la direcció que menys obstaculitzi les opinions d'interès.
En construccions properes a entorns protegits, s'han d'estudiar les altures de l'edifici de manera que no es vegi afectada l'escala i la composició dels conjunts.
Es tindrà especial cura del perfil característic dels nuclis des de l'exterior, evitant la ruptura de l'harmonia general amb l'aparició d'edificis alts, i els aspectes externs discordants en l'entorn de l'entorn. Per a això, els projectes inclouran el tractament de façanes amb jardineres, murs ecològics, així com el de zones verdes privades.
Es protegiran totes les edificacions que, per les seves característiques, formin part integrant del paisatge, prohibint qualsevol construcció que afecti la seva visibilitat.
A l'hora de dissenyar habitatges adossats, es recomana evitar l'ús repetitiu de mòduls d'habitatge idèntics, establint una longitud màxima d'aproximadament 42 m. (7 mòduls x 6 m / mód.).

En els edificis que responguin a aquesta tipologia, la distribució de cada planta podrà no ser igual a la de l'immediatament inferior, per assegurar el compliment de l'esmentada tipologia, no sent admissible en aquesta zona edificis amb aparença de bloc.
Els forats projectats a les façanes no es poden elevar de manera que formin una modulació, per la qual cosa s'han de disposar de manera canviant tant en la seva ubicació com en les seves dimensions.
Quan s'aixequin pèrgoles, poden no formar part de l'estructura de l'edifici.
f.- Aplicació d'aquesta normativa.
f.1.- Les condicions establertes són aplicables a totes les actuacions subjectes a llicència municipal.
f.2.- L'administració urbanística municipal, en tot cas, pot requerir al propietari de la finca urbana que executi les actuacions necessàries per ajustar-se a les condicions indicades en aquest reglament.
f.3.- Les noves construccions i les alteracions de les existents, s'adequaran al seu disseny i composició amb l'ambient urbà de la urbanització en què s'encuentren.
f.4.- L'administració urbanística municipal podrà requerir com a document complementari del projecte d'edificació l'aportació de l'anàlisi d'impacte sobre l'entorn, amb l'ús de documents gràfics de tots els espais públics als quals s'enfronten les construccions projectades i altres aspectes des dels llocs que permetin la seva visió.

•Aparcament:
Dos aparcaments per habitatge.
Un aparcament per cada 50 m2 de local a la planta baixa o superior.

• Usos permesos:
Allotjament.
Tipus a) Ús vinculat a la relació d'1 habitatge o nucli familiar per parcel·la, per tant subjecte a un règim de propietat vertical. Dins d'aquesta característica i per la seva relació amb els veïns, encara es distingeixen tres modalitats:
V-1 (Exempt) Edifici que separa dels límits públics i privats un mínim fixat per les ordenances particulars de la zona.
V-2 (Cases adossades) Els edificis que s'adossin a límits privats, s'han de delimitar necessàriament dels límits públics, un mínim fixat per les ordenances particulars de cada zona. Establint una longitud màxima entre 40 i 50 metres (7/8 mòduls x 6 m/mòdul).

Tipus b) Ús vinculat a la relació "n" d'habitatges o cel·les familiars per parcel·la (Naturalment nº diferent 1) subjecte a un règim de propietat ja sigui de propietat regulada per la Llei de Propietat Horitzontal (o de Copropietat, en el cas que no hi hagi propietat horitzontal), o d'ús en arrendament en cas que l'immoble no respongui als dos tipus anteriors. Dins d'aquestes característiques a causa de la relació espacial entre les diferents cèl·lules familiars, encara es distingeixen 4 modalitats, les dues primeres exemptes i les segones 2 adossades.

V-6 (Entre mitgeres) Edifici format per diverses famílies adossades a limítrofs privats contigus, la línia de façana de la qual és coherent amb les alineacions oficials davanteres del carrer.
V-7 (poble mediterrani) Edifici que agrupa en compacte de diverses propietats familiars semiadossades juntes i/o superposició, formant Parell unit de forma menys rígida; que els tipus V4 i V6, poden estar alineats o no amb la delimitació pública contigua, però s'han de separar amb caràcter general i llevat que estigui expressament condicionat, de la delimitació privada contigua.
• Residencial (H).
H-1: Hotels.
H-2: Motels.
H-3: Hotels – Apartament (temps compartit) i similars.
H-5: Residències.

• Religioses (RL).
RL-1: Esglésies parroquials.
RL-2: Annexos parroquials de caràcter cultural, apostòlic, social, etc.
RL-3: Esglésies i convents.

• Administratiu (AD).
AD-1: Tinents d'Alcalde i Serveis Municipals.
AD-2: Organismes i Delegacions de l'Administració.

• Docència (ES).
ES-1: Canters de Magisteri Universitari.
ES-2: centres docents no universitaris.

• Esportius i recreatius (DR).
DR-2: Petites instal·lacions interiors.
Es consideren permeses en tots els àmbits, en el cas d'instal·lacions privades o semiprivats al servei d'un complex urbà o urbanització, sense poder assolir el rang o categoria d'instal·lacions d'espectacles públics.
• Qualsevol altre ús no inclòs podrà classificar-se per similitud de funció amb qualsevol dels relacionats.

Esperem tenir notícies vostres aviat!

Característiques

Cases Adossades Venta
General
 • Urbanitzable

Superfícies
 • Parcel·la: 4.420 m2

Equip
 • Jardins
 • Telèfon
 • Wifi

Servicios
 • Aigua
 • Llum
 • Gas Ciutat

Preu

2.500.000 €

 • m2 parcel·la: 566 €

Situació i Entorn

Benalmádena (Málaga)
Benalmádena Costa

Situació
 • Urbanització
 • en muntanya
 • En camp de golf
 • A 500 metres de la platja
 • Orientació sud-oest
 • Vistes al mar

A prop de
 • Escoles
 • Hospitals
 • Comerços
 • Restaurants
 • Oci
 • Zones esportives
 • Camps de golf
 • Zones verdes

Comunicacions
 • Bus

Propietats similars

   Trucar
We use our own and third-party cookies for analytical and service purposes (such as displaying cartographic maps or allowing property sharing on social networks)


Més informació